معرفی

مشخصات فردی

افشین طراوتی

نام - نام خانوادگی : افشین   طراوتی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : کلنیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دامپزشکی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389

افشین طراوتی
افشین طراوتی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^